Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT KLANTEN


Artikel 1 : welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
Indien U middels de service die geboden wordt door FRIETJESONLINE.BE een bestelling plaatst bij een restaurant, verwerken wij de gegevens die U zelf aan ons verstrekt bij het plaatsen van deze bestelling. Het gaat dan om gegevens zoals je naam, adresgegevens, contactgegevens, de bestelling die je plaatste en betaalgegevens. Het verwerken van deze gegevens is strikt noodzakelijk voor de goede werking van de geboden service, meer bepaald wat betreft de uitvoering van de door U geplaatste bestelling, de bevestiging door het restaurant van de door U geplaatste en aangekomen bestelling, alsook om de door U gedane betaling van de bestelling te registreren en deze eventueel bij uitzonderlijke annulering terug te betalen. Het is in de zin van de GDPR derhalve noodzakelijk deze
persoonsgegevens te verwerken voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

Dezelfde gegevens zullen worden verwerkt indien U rechtstreeks met FRIETJESONLINE.BE contact opneemt, bvb. om een klacht in te dienen. Ook voor het verwerken van deze correspondentie en / of klacht, alsook voor de beantwoording hiervan, is de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk in de zin van de GDPR.

Naast bovengenoemde persoonsgegevensverwerkingen, zullen wij uw persoonsgegevens eveneens verwerken met het oog op marketingactiviteiten. Hieronder wordt begrepen dat de informatie zal worden aangewend teneinde U doelgerichte nieuwsberichten te kunnen versturen, alsook U op de hoogte te houden van reclameacties, kortingen, weggeefacties, enz…, desgevallend uitgaande van derden.

De verzamelde gegevens kunnen dan ook worden doorgegeven aan deze derde ondernemers teneinde U deze gerichte informatie te bezorgen.
Indien U echter de voorkeur met betrekking tot het ontvangen van deze berichten zou willen aanpassen, dan kan U zich gemakkelijk uitschrijven via de link in het desbetreffende bericht. U zal voorts van deze informatieverdeler geen berichten meer ontvangen.
Door het plaatsen van uw bestelling middels het platform van FRIETJESONLINE.BE, geeft U uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens zoals hier omschreven.

Het gaat dan in het bijzonder om uw naam en contactgegevens.

FRIETJESONLINE.BE verwerkt eveneens gegevens van U die U indirect aan hen verstrekt. Deze informatie is gekend als zijnde cookies en worden gebruikt voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. Het gaat dan om volgende gegevens : locatiegegevens, IP-adres of app-ID’s, internetbrowser en apparaattype en websitetaal. De gegevens uit deze zogenaamde cookies worden in geen geval gekoppeld aan uw overige gegevens. Indien U meer informatie wenst over het gebruik van deze cookies, verwijzen wij naar onze cookieverklaring.

Een deel van de hierboven genoemde gegevens zal eveneens worden gebruikt om fraude en misbruik te voorkomen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van FRIETJESONLINE.BE te behartigen zoals bedoeld in de GDPR.

Tot slot heeft FRIETJESONLINE.BE rapportageverplichtingen jegens adverteerders waaraan zij dienen te voldoen. Ook omwille van deze redenen alsook omwille van de behoefte om het platform te kunnen verbeteren, zal mogelijk een analyse worden gemaakt van de hoger genoemde gegevens. Ook wat dit betreft is de verwerking van de gegevens noodzakelijk om een gerechtvaardigd belang van FRIETJESONLINE.BE te behartigen in de zin van de GDPR.

 

Artikel 2 : leeftijd
FRIETJESONLINE.BE richt zich in geen geval op personen die jonger zijn dan 16 jaar en heeft ook generlei de bedoeling om gegevens van personen uit deze leeftijdscategorie te verzamelen en te verwerken. Vermits het zeer moeilijk is voor FRIETJESONLINE.BE om de leeftijd van haar gebruikers te controleren, wordt verzocht aan elkeen die het ouderlijk gezag draagt over zulke minderjarigen om contact op te nemen met FRIETJESONLINE.BE met het verzoek deze gegevens, indien deze toch zouden zijn verwerkt, te verwijderen.

 

Artikel 3 : informatie delen met derden
FRIETJESONLINE.BE deelt de door U verstrekte gegevens vanzelfsprekend aan het door U
geselecteerde restaurant, zodat dit restaurant vervolgens uw bestelling kan behartigen en U hiervan op de hoogte kan brengen. Vermits, zoals in de algemene voorwaarden bepaald, door het gebruik van het platform van FRIETJESONLINE.BE een rechtstreekse overeenkomst tot stand komt tussen U en het restaurant, kan FRIETJESONLINE.BE op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop het desbetreffende restaurant omgaat met uw persoonsgegevens. Het restaurant draagt dan ook haar eigen verantwoordelijkheid en heeft haar eigen verplichtingen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U vragen zou hebben over de manier waarop het
restaurant met uw persoonsgegevens omgaat, verwijzen U dan ook door naar het desbetreffende restaurant zelf.

In geen enkel geval zal FRIETJESONLINE.BE uw persoonsgegevens verkopen aan derden.
FRIETJESONLINE.BE zal deze gegevens enkel aan derden overmaken indien dit strikt nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen U en FRIETJESONLINE.BE, alsook voor analyse en marketingdoeleinden of om te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. FRIETJESONLINE.BE verwijst ter zake naar hetgeen reeds hierboven werd uiteengezet.

Het dient te worden benadrukt dat FRIETJESONLINE.BE geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de manier waarop uw persoonsgegevens door eventuele derden worden behandeld. U dient zich bij bedenkingen hieromtrent steeds rechtstreeks te richten tot de derde in kwestie.


Artikel 4 : inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij over U verzamelen in te kijken, deze aan te passen, of indien nodig te laten verwijderen. U kan zich hiervoor steeds wenden tot FRIETJESONLINE.BE waarna laatstgenoemde onverwijld het nodige zal doen teneinde aan uw verzoek gevolg te geven.

 

Artikel 5 : bewaringstermijn van de gegevens
FRIETJESONLINE.BE verbindt zich ertoe de van U verzamelde persoonsgegevens niet langer te bewaren dan dat strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens in de eerste plaats werden verzameld, behoudens indien wettelijke verplichtingen vereisen dat wij deze gegevens langer behouden. Dit houdt in dat FRIETJESONLINE.BE de meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van de bestelling zal verwijderen. Deze termijn is strikt noodzakelijk voor administratieve doeleinden en opdat wij U binnen een redelijke termijn na de bestelling nog zouden kunnen contacteren in verband met vragen of eventuele klachten die U uit. Gegevens die dienen voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gedurende een periode van 20 jaar na het plaatsen
van de bestelling bewaard. Gegevens die werden opgeslagen in een backup kunnen niet worden verwijderd. Wanneer wij echter overgaan tot het terugplaatsen van een backup zal de data op dat moment verwijderd worden.

 

Artikel 6 : vragen en klachten

Indien U ondanks deze privacyverklaring nog vragen zou hebben oer de verwerking van uw
persoonsgegevens, aarzel dan niet ons hierover te contacteren, waarna wij U zo spoedig mogelijk een antwoord zullen bieden op de door U gestelde vraag. Indien U klachten zou hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan wel de beveiliging hiervan of in het algemeen opmerkingen zou hebben over de processen die worden gehanteerd bij
het verwerken van deze persoonsgegevens, kan U eveneens terecht bij onze diensten, waarna wij zo spoedig mogelijk het nodige zullen doen om hierop terug te komen. Uiteraard zal FRIETJESONLINE.BE de bescherming van uw gegevens zeer serieus nemen en alle mogelijke maatregelen nemen om elke vorm van misbruik te voorkomen. Indien U toch het gevoel zou hebben dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zouden zijn of indien U indicaties zou hebben van misbruik, gelieve ons hier dan ook onverwijld van in kennis te stellen. U hebt te allen tijde het recht om bij ons klacht in te dienen, doch kan zich eveneens wenden tot de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens, waarvoor wij kunnen verwijzen naar de website van de Belgische overheid daaromtrent.
(www.belgium.be/nl/justitie/privacy/bescherming_persoonsgegevens).

 

Artikel 7 : contactgegevens

FRIETJESONLINE.BE BVBA
Antwerpsesteenweg 66
2950 Kapellen
BTW : BE0659 973 944
info@frietjesonline.be

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Frietjesonline.be gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten
Bestellen!
0
€ 0,00