Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KLANTEN


Artikel 1 : definities

Aanbod : het product- en dienstenaanbod van het restaurant dat door de klant via de service bij het restaurant kan worden besteld, gekocht en afgehaald.
Bestelling : een bestelling van de klant via de service bij het restaurant, bestaande uit de door de klant geselecteerde items uit het aanbod.
Dienstverlener : BVBA FRIETJESONLINE.BE, met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 66.
Overeenkomst : de overeenkomst tussen de klant en het restaurant met betrekking tot de aankoop en het afhalen van de bestelling, tot stand gekomen door middel van de service.
Restaurant : een onderneming die maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en
verkoopt, en gebruik maakt van de service teneinde overeenkomsten aan te gaan hieromtrent met de klant.
Service : de commerciële diensten en / of werkzaamheden die door de dienstverlener worden aangeboden aan de klant, o.m. doch niet limitatief bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten tussen het restaurant en de klant en het doorsturen van bestellingen, geplaatst door de klant naar het aangeduide restaurant.


Artikel 2 : toepasselijkheid
1. Huidige algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de service, in de contractuele relatie bestaande tussen de dienstverlener en de klant.
2. Door gebruik te maken van de service verklaart de klant zich onherroepelijk akkoord met
huidige algemene voorwaarden.


Artikel 3 : verantwoordelijkheden van de dienstverlener
1. De dienstverlener voorziet in een online platform, waarop hij de service biedt, bestaande uit het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten tussen de klant en het
restaurant.
2. De dienstverlener zal op dit online platform het aanbod publiceren, zoals dit werd doorgegeven door het respectievelijke restaurant.
3. De dienstverlener zal middels dit platform de bestellingen, die worden geplaatst door de
klant, registreren en doorgeven aan het relevante restaurant, evenals de betaling van de
bestelling ontvangen en deze verder doorgeven aan het restaurant.
4. De klant zal na betaling van de bestelling via het platform geen verdere kosten meer
verschuldigd zijn aan zowel de dienstverlener als aan het restaurant.
5. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor het aanbod zoals weergegeven op het online
platform, daar dit weergegeven aanbod louter berust op de doorgekregen informatie van het restaurant.
6. De klant erkent dat door de plaatsing van diens bestelling en de betaling hiervan een
rechtstreekse overeenkomst tot stand komt tussen het restaurant en de klant met betrekking tot het afleveren en afhalen van het bestelde aanbod, de tijdigheid hiervan en de correctheid hiervan.
7. De verantwoordelijkheid van de dienstverlener beperkt zich uitdrukkelijk louter tot de
uitvoering van de service, en strekt zich in geen geval uit tot de uitvoering van de overeenkomst welke exclusief bestaat tussen de klant en het restaurant.


Artikel 4 : verantwoordelijkheden klant

1. De klant verbindt er zich toe bij het plaatsen van een bestelling correcte en volledige contacten adresgegevens te verstrekken.
2. De klant heeft eveneens de plicht om onjuistheden in de verstrekte gegevens onverwijld aan het restaurant mede te delen.
3. Om een goede werking van de service en de overeenkomst te garanderen, dient de klant
aanwezig te zijn in het restaurant op het aan hem doorgegeven tijdstip, teneinde zijn maaltijd af te halen. Dit tijdstip zal hem worden doorgegeven na plaatsen van de bestelling en de betaling ervan, per SMS en / of e-mail.
4. De klant dient vanaf het plaatsen van de bestelling en de betaling ervan tot aan het afhalen van zijn maaltijd bereikbaar te zijn voor het restaurant, zowel telefonisch als per e-mail.
5. Indien de klant meer informatie wenst te bekomen over zijn maaltijd of de status van zijn
bestelling, zal hij rechtstreeks telefonisch contact opnemen met het restaurant.
6. De klant is ervan op de hoogte dat het restaurant ingrediënten en additieven kan gebruiken voor maaltijden en dranken die gebeurlijke allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Het is de plicht van de klant om bij allergieën en intoleranties zelf het initiatief te nemen en voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling hierover contact op te nemen met het restaurant.
7. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de gehanteerde prijzen, die in het aanbod worden
gehanteerd middels de service, kunnen verschillen van de prijzen, gehanteerd ter plaatse in
het restaurant.


Artikel 5 : annulering overeenkomst
1. Gezien de bederfelijkheid van het aanbod van de restaurants heeft de klant na het plaatsen en betalen van dienst bestelling geen recht om de overeenkomst te annuleren.
2. Het restaurant heeft in een beperkt aantal gevallen de mogelijkheid om de overeenkomst, na bestelling en betaling ervan door de klant, alsnog te beëindigen : dit kan in de volgende gevallen :

- indien de bestelde items uit het aanbod niet meer beschikbaar zijn;
- Indien de klant foutieve informatie mededeelde;
- Bij gerede twijfel omtrent de juistheid of de authenticiteit van de geplaatste bestelling;
- In geval van overmacht.


Bij annulering zal het restaurant onverwijld de klant hiervan op de hoogte brengen, middels
de door laatst genoemde verstrekte contactgegevens.
Er zal steeds, alvorens de overeenkomst definitief te annuleren, en in het bijzonder in het
geval van een beperkte beschikbaarheid van het aanbod, getracht worden onderling tot een alternatieve oplossing te komen. Indien de overeenkomst desalniettemin definitief wordt geannuleerd, zullen alle betaalde bedragen aan de klanten worden teruggestort op het rekeningnummer van waar de initiële betaling geschiedde.


Artikel 6 : klachten
1. Indien de klant klachten heeft over het aanbod of de overeenkomst, dient hij zich exclusief te wenden tot het restaurant waarmee hij een rechtstreekse overeenkomst heeft gesloten.
2. Indien de klant klacht heeft over de service zal hij deze zo spoedig mogelijk per e-mail aan de dienstverlener overmaken, dewelke binnen een redelijke termijn hierop zal antwoorden.
3. De klant, die klachten neerlegt bij zowel het restaurant als de dienstverlener, zal deze
klachten volledig en duidelijk omschrijven.
4. Door het aanvaarden van huidige algemene voorwaarden erkent de klant dat arbitrage of in het algemeen elke vorm van alternative dispute resolution als geschillenbeslechtingsmethode wordt uitgesloten.


Artikel 7 : privacy
De dienstverlener verwerkt de persoonsgegevens van de klant, zoals uiteengezet in het privacy statement. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze manier van persoonsgegevensverwerking. De gegevens van de klant worden bewaard in functie van Corona. 

 

Artikel 8: Corona

De klant is op de hoogte van de huidige corona maatregelen en hanteert deze maatregelen.  

 Deze website maakt gebruik van cookies De website van Frietjesonline.be gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten
Bestellen!
0
€ 0,00